content shortcut
통일부 로고통일부 로고
搜索

脱北居民现况

脱北居民现况

(单位:名)
脱北居民现况
类别 ~'98 ~'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 ’17 ’18 ’19 ’20.09 (暂定) 合计
男(名) 831 565 510 474 626 424 515 573 608 662 591 795 404 369 305 251 302 188 168 202 64 9,427
女(名) 116 478 632 811 1,272 960 1,513 1,981 2,195 2,252 1,811 1,911 1,098 1,145 1,092 1,024 1,116 939 969 845 131 24,291
合计(名) 947 1,043 1,142 1,285 1,898 1,384 2,028 2,554 2,803 2,914 2,402 2,706 1,502 1,514 1,397 1,275 1,418 1,127 1,137 1,047 195 33,718
女性比例 12.2% 45.8% 55.3% 63.1% 67.0% 69.4% 74.6% 77.6% 78.3% 77.3% 75.4% 70.6% 73.1% 75.6% 78.2% 80.3% 78.7% 83.3% 85.2% 80.7% 72.1% 72.0%

各年龄段类型表

(单位:名)
各年龄段类型表
类别 0-9岁 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁以上 合计
651 1,697 2,615 2,142 1,376 573 342 9,396
646 2,103 6,952 7,523 4,581 1,453 994 24,252
合计(名) 1,297 3,800 9,567 9,665 5,597 2.026 1,336 33,648

※ 以入境时年龄为准,该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。

在北韩时的职业类型表

(单位:名)
在北韩时的职业类型表
类别 管理职 军人 劳动者 无业抚养 服务行业 艺术体育 专门职业 非对象 (儿童等) 合计
412 703 4,142 3,210 90 82 224 533 9,396
139 156 9,205 11,928 1,440 220 522 642 24,252
合计(名) 551 859 13,347 15,138 1,530 302 746 1,175 33,648

※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。(因整理过去的资料等,可能调整了部分人员)

在北韩时的各学历持有者入境现状

(单位:名)
在北韩时的各学历持有者入境现状
类别 学龄前 儿童 幼儿园 人民学校 (小学) 中学校 (初高中) 专科大学 大学以上 无学历 (北) 其他 (不详等) 合计
418 137 801 5,695 837 1,099 359 50 9,396
404 212 1,495 17,632 2,648 1,204 513 144 24,252
合计(名) 822 349 2,296 23,327 3,485 2,303 872 194 33,648

※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入,包括相应各学历退学者。
※ 因整理过去的资料等,可能调整了部分人员, 其他人员中包括近期进入哈娜院的人员中学历未输入者。

在北各出身地区现状表

(单位:名)
在北各出身地区现状表
类别 江原道 南浦 两江 慈江 平安南道 平安北道 平壤 咸镜南道 咸镜北道 黄海南道 黄海北道 开城 其他 (在外等) 合计
220 72 1,545 75 452 374 445 774 4,844 269 184 46 96 9,396
374 88 4,425 163 650 503 334 2,097 14,967 203 284 33 131 24,252
合计(名) 594 160 5,970 238 1,102 877 779 2,871 19,811 472 468 79 227 33,648

※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。

各地区居住现状表

(单位:名)
各地区居住现状表
地区 首尔 京畿 仁川 釜山 庆尚北道 庆尚南道 大邱 忠清北道 忠清南道·世宗
2,195 2,678 771 262 223 243 139 252 349
4,849 7,923 2,198 742 877 832 523 1,061 1,358
合计 7,044 10,601 2,969 1,004 1,100 1,075 662 1,313 1,707
地区 光州 江原道 大田 全罗南道 全罗北道 蔚山 济州 合计
135 219 134 156 116 129 69 8,070
453 638 479 482 412 368 247 23,442
合计 588 857 613 638 528 497 316 31,512

※ 死亡、注销、移民、居住不明、保护设施收管者除外

脱北民定居现状表

(单位 : %)
脱北民定居现状表
类别 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
生活补贴 供求率 54.8 54.9 51.3 46.7 40.8 35 32.3 25.3 24.4 24.4 23.8 23.8
小学、初高中 中途辍学率 10.8 6.1 4.9 4.7 3.3 3.46 2.5 2.2 2.1 2.0 2.5 3.0

脱北民经济活动现状表

(单位 : %)
脱北民经济活动现状表
类别 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
经济活动 参与率 49.6 48.6 42.6 56.5 54.1 56.9 56.6 59.4 57.9 61.2 64.8 62.1
雇佣率 44.9 41.9 38.7 49.7 50 51.4 53.1 54.6 55 56.9 60.4 58.2
失业率 9.5 13.7 9.2 12.1 7.5 9.7 6.2 4.8 5.1 7 6.9 6.3

※ 来源 : 南北哈娜财团“19年脱北民实况调查”